topbella

Sukatan

Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSM

PENDAHULUAN
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين
Menyedari akan hakikat bahawa Islam itu merangkumi keseluruhan cara hidup
dan amalan setiap detik bagi seorang muslim, maka Pendidikan Islam
menekankan aspek ilmu, amalan dan penghayatan. Murid diberi
pengetahuan dan kefahaman yang mendalam serta mencukupi tentang
pelbagai persoalan dan isu kehidupan yang luas bagi mencorak dan
mempengaruhi budaya serta cara hidup masyarakat dan umat Islam.
Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam KBSM ini, hendaklah diajar
dengan tulisan Jawi. Bidang-bidang pembelajaran hendaklah diolah dan
disampaikan dengan berkesan melalui cara yang lebih menarik dan sentiasa
dikaitkan dengan pelbagai aspek ilmu dan amalan yang dapat diaplikasikan
dalam kehidupan secara meluas, mampu mengubah dan membangunkan diri
sendiri serta masyarakat yang mempunyai daya fikir yang cemerlang,
berakhlak mulia, bersefahaman, bersyukur dan bersatu padu. Pengolahan
yang demikian rupa hendaknya mampu menghasilkan tamadun ummah yang
tinggi serta dapat memberi sumbangan terhadap pembangunan dan
kesejahteraan negara.
Nilai-nilai daripada mata pelajaran lain seperti Sains, Geografi, Sejarah dan
Matematik juga perlulah direntas supaya wujud kesepaduan daripada pelbagai
ilmu yang diperolehi di sekolah menengah. Melalui pendekatan ini, cita-cita
untuk melahirkan insan harmonis, seimbang dan bertaqwa akan tercapai.
MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan muslim yang berilmu,
beriman, berketerampilan, beramal soleh, beradab dan berakhlak mulia
berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai hamba dan khalifah Allah yang
bertaqwa dan menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara.
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
12
OBJEKTIF
Setelah mempelajari Pendidikan Islam Bersepadu Sekolah Menengah murid
dapat :-
1. Membaca ayat-ayat terpilih daripada al-Quran dengan betul, fasih,
mahir dan bertajwid, untuk memperkukuhkan minat dan amalan
membaca al-Quran.
2. Menghafaz ayat-ayat al-Quran yang terpilih untuk menambah bacaan
dalam solat dan amalan ibadah harian.
3. Memahami maksud beberapa ayat al-Quran dan Hadis yang dipelajari
serta menghayati pengajarannya sebagai sumber hukum dan panduan
mukmin.
4. Memantap keyakinan pegangan akidah Islamiah serta menghidupkan
konsep tauhid secara sedar dalam keseluruhan amalan dan menjadi
benteng keagamaan.
5. Memperkukuh dan mempertingkat amalan ibadat-ibadat Fardu ‘Ain
serta memahami sumbangan Fardu Kifayah sebagai kewajipan umat
Islam menyumbang kepada kemajuan hidup di dunia dan di akhirat.
6. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah nabawiyah, khulafa’
al-rasyidin, dan tokoh-tokoh Islam sebagai asas pembentukan dan
pembangunan insan yang cinta dan menyumbang ke arah
pembangunan tamadun bangsa dan negara.
7. Berakhlak mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni sebagai tunggak
budaya bangsa yang bermaruah.
8. Membaca dan menulis Jawi melalui penggunaannya dalam pengajaran
dan pembelajaran pendidikan Islam sebagai warisan amalan budaya
bangsa akan terus diperkukuhkan.
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
13
KANDUNGAN KURIKULUM
Kandungan Kurikulum Pendidikan Islam ini dibahagi kepada tiga bidang
pembelajaran. Peruntukan waktu Pendidikan Islam ialah sebanyak enam
waktu (3+1+2) di peringkat sekolah menengah rendah dan empat waktu (3+1)
di peringkat sekolah menengah atas. Peruntukan waktu amali solat perlu di isi
dengan solat berjemaah dan tazkirah yang berkaitan dengan kehendak
sukatan pelajaran. Manakala peruntukan dua waktu tambahan perlu
digunakan untuk aktiviti-aktiviti memperkukuhkan penyampaian objektif
kurikulum Pendidikan Islam.
1. Bidang Pembelajaran Tilawah al-Quran dan Hadis
Bidang Pembelajaran Tilawah al-Quran dan Hadis menumpukan perkaraperkara
berikut :-
1.1 Membaca ayat-ayat al-Quran mengikut hukum-hukum tajwid yang
betul dan fasih.
1.2 Menghafaz ayat-ayat al-Quran yang terpilih mengikut hukumhukum
tajwid yang betul dan fasih.
1.3 Memahami pengertian dan hikmah ayat-ayat tertentu dan hadishadis
pilihan.
1.4 Memahami serta menghayati pengajaran al-Quran dan Hadis
sebagai sumber hukum.
2. Bidang Pembelajaran ‘Ulum Syar‘iyah
Bidang Pembelajaran ‘Ulum Syar‘iyah menumpukan perkara-perkara
berikut :-
2.1 Pemantapan akidah menerusi peneguhan Iman, pemupukan sikap,
tanggungjawab pelajar sebagai manusia yang sedar dan insaf akan
kedudukannya terhadap Allah s.w.t diri sendiri, alam sekitar,
masyarakat dan negara.
2.2 Penghayatan ibadah menerusi pengetahuan dan pemahaman
tentang peraturan dan disiplin ibadah yang telah ditentukan oleh
Allah s.w.t serta melakukannya.
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
14
2.3 Memahami peranan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah sebagai ibadah
yang diperlukan untuk pembangunan diri dan negara ke arah
kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
2.4 Meneladani sirah Rasulullah s.a.w dan tamadun Islam iaitu dengan
mengetahui mencontohi dan membangunkan kembali keagungan
tamadun Islam.
3. Bidang Pembelajaran Adab Berteraskan Akhlak Islamiah
Bidang pembelajaran Adab berteraskan Akhlak Islamiah diajar khusus
dalam bidang Akhlak Islamiah. Adab yang telah diperolehi dan diamalkan
di peringkat sekolah rendah dipertingkatkan lagi di sekolah menengah.
Adab ini berdasarkan cara hidup muslim dalam hubungannya dengan
Allah s.w.t, diri sendiri, keluarga, alam sekitar, masyarakat dan negara.
Kandungan Kurikulum ini digubal untuk memenuhi keperluan setiap
muslim dari segi fardu Kifayah bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan
akhirat, bersesuaian dengan peringkat dan keupayaan pelajar sekolah
menengah.
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
15
1. Tilawah al-Quran.
1.1 Ayat Bacaan :-
1.1.1 Ayat 1 hingga 286 surah al-Baqarah.
1.1.2 Ayat 1 hingga 200 surah Aali ‘Imran.
1.1.3 Ayat 1 hingga 87 surah al-A‘raf.
1.1.4 Ayat 1 hingga 11 surah al-Jumu‘ah.
1.1.5 Ayat 1 hingga 65 surah al-An‘am.
1.1.6 Ayat 1 hingga 35 surah al-Mukminun.
1.1.7 Ayat 1 hingga 21 surah Luqman.
1.1.8 Ayat 1 hingga 129, surah al-Taubah.
1.1.9 Ayat 1 hingga 38 surah al-Nur.
1.1.10 Ayat 1 hingga 30 surah al-Sajdah.
1.1.11 Ayat 1 hingga 24 surah al-Hasyr.
1.2 Ayat Hafazan :-
1.2.1 Ayat 1 hingga 5, 201, 255, 256, 284, 285 dan 286 surah al-
Baqarah.
1.2.2 Ayat 8, 18, 26, 27, surah Aali ‘Imran.
1.2.3 Ayat 23 surah al-A‘raf.
1.2.4 Ayat 9, 10 dan 11 surah al-Jumu‘ah.
1.2.5 Ayat 162 dan 163 surah al-An‘am.
1.2.6 Ayat 1 hingga 11 surah al-Mukminun.
1.2.7 Ayat 12 hingga 19 surah Luqman.
1.2.8 Ayat 128 hingga 129 surah al-Taubah.
1.2.9 Ayat 35 surah al-Nur.
1.2.10 Ayat 21 hingga 24 surah al-Hasyr.
1.3 Ayat Kefahaman :-
1.3.1 Ayat 1 hingga 5, 34 dan 37, ayat 83, 155 hingga 156, 168,
201, 219, 255, 256, 284, 285 dan 286 surah al-Baqarah.
1.3.2 Ayat 8, 18, 26, 27, 103, 110, 133 hingga 136 dan 159 surah
Aali ‘Imran.
1.3.3 Ayat 23, 57 - 58, 179, 205 dan 206 surah al-A‘raf;
1.3.4 Ayat 9 hingga 11 surah al-Jumu’ah.
1.3.5 Ayat- 6, 50, 70, 125 dan 161 hingga 165 surah al-An‘am.
1.3.6 Ayat 1 hingga 11 surah al-Mukminun.
1.3.7 Ayat 12 hingga 19 surah Luqman.
1.3.8 Ayat 6, 128 dan 129 surah al-Taubah.
1.3.9 Ayat 30 hingga 31 dan 35 surah al-Nur.
1.3.10 Ayat 15 hingga 16 surah al-Sajdah.
1.3.11 Ayat 21 hingga 24 surah al-Hasyr.
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
16
2. Hadis.
2.1 Pengenalan asas tentang konsep Hadis.
2.2 Hadis sebagai sumber hukum.
2.3 Perbezaan antara Hadis dan al-Quran.
2.4 Hadis Kefahaman :-
2.4.1 Galakan Menuntut Ilmu :
قال : أغد عالما أو متعلما أو  عن النبى  عن أبي بكر
مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. [رواه الطبرانى]
2.4.2 Panduan Hidup Mukmin :
أنه قال : تركت فيكم  عن النبي ، عن أبي هريرة
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما : كتاب الله وسنة
رسوله. [رواه مالك]
2.4.3 Tanggungjawab Setiap Mukmin :
 قال : سمعت رسول الله  عن أبي سعيد الخدري
يقول، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. [رواه
مسلم]
2.4.4 Konsep Sedekah :
كل سلامى :  قال : قال رسول الله  عن أبي هريرة
من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين
الاثنين صدفة وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع
له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة
تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة.
[رواه البخاري ومسلم]
2.4.5 Amalan Kebajikan Mukmin :
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
17
قال : قال  عن أبى مالك الحارث بن عاصم الأشعري
الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ :  رسول الله
الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أوتملأ ما بين السماء
والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء
والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه
فمعتقها أو موبقها. [رواه مسلم]
2.4.6 Adab Kepada Binatang :
قال :  أن رسول الله  عن أبى يعلى شداد بن أوس
إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا
القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته
وليرح ذبيحته. [رواه مسلم]
2.4.7 Hindarkan Makanan Haram :
إن الله تعالى :  قال : قال رسول الله  عن أبي هريرة
طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به
ÏM≈t6hÍ‹©Ü9$# z⎯ÏΒ (#θè=ä. ã≅ß™”9$# $pκš‰r'¯≈tƒ : المرسلين، فقال تعالى
(#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# $y㕃r'¯≈tƒ : وقال تعالى ( $·sÎ=≈|¹ (#θè=uΗùå$#uρ
çν$−ƒÎ) óΟçFΖà2βÎ) ¬! (#ρãä3ô©$#uρ öΝä3≈oΨø%y—u‘ $tΒ ÏM≈t6hÍŠsÛ ⎯ÏΒ (#θè=à2
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد šχρ߉ç7÷ès?
يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه
حرام وملابسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب له.
[رواه مسلم]
2.4.8 Persaudaraan Dalam Islam :
لا :  قال : قال رسول الله  عن أبي هريرة
تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع
بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
18
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره
التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ
من الشر أن يحقر أخاه المسلم. [رواه البخاري]
2.4.9 Menghargai Kehidupan :
 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله
بمنكبي، فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر
سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : إذا
أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء
وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. [رواه
البخاري]
2.4.10 Peribadi Orang Beriman :
إن الله تعالى :  قال : قال رسول الله  عن أبي هريرة
قال : من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى
عبدي بشيئ أحب إلى مما افترضته عليه ولا يزال عبدي
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ا
ورجله التي يمشى ا ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني
لأعيذنه. [رواه البخاري]
3. ‘Ulum Syar‘iyah.
3.1 Akidah :-
3.1.1 Konsep akidah.
3.1.2 Asas-asas Akidah Islamiah.
3.1.3 Akidah berteraskan Rukun Iman.
3.1.4 Konsep mukmin dan muslim.
3.1.5 Dalil-dalil tentang kewujudan Allah s.w.t :-
a. Dalil Naqli.
b. Dalil ‘Aqli.
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
19
3.1.6 Sifat-sifat Allah s.a.w berdasarkan al-Asma’ al-Husna serta
dalil ‘Naqli dan Aqli :-
a. al-Wahid.
b. al-Rahman.
c. al-Rahim.
d. al-Hakim.
e. al-‘Alim.
f. Al-‘Adl.
3.1.7 Kesan-kesan beriman kepada Allah s.w.t.
3.1.8 Beriman kepada Malaikat :-
a. Hakikat Malaikat.
b. Tugas-tugas Malaikat.
c. Kesan beriman kepada Malaikat.
3.1.9 Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah:-
a. Taurat.
b. Zabur.
c. Injil.
d. al-Quran.
3.1.10 Beriman kepada Rasul :-
a. Mentaati Rasul bererti mentaati Allah s.w.t.
b. Rasul-rasul yang wajib diketahui dan sejarahnya.
c. Sifat-sifat para Rasul.
d. Kesan-kesan beriman kepada Rasul.
e. Beriman terhadap ‘Ismah al-Rasul.
3.1.11 Beriman kepada Hari Akhirat :-
a. Kematian, Alam Barzakh.
b. Hari Kiamat.
c. Dosa.
d. Pahala.
e. Mahsyar.
f. Hisab.
g. Mizan.
h. Sirat.
i. Syurga.
j. Neraka.
k. Persediaan menghadapi Hari Akhirat.
l. Kesan beriman kepada Hari Akhirat.
3.1.12 Beriman kepada qada’ dan qadar serta hikmahnya :-
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
20
a. Pemahaman yang betul mengenai konsep ikhtiar,
tawakal dan af‘al al-‘ibad serta hubungannya dengan
qada’ dan qadar.
3.1.13 Perkara yang membatalkan iman dan dalil :-
a. Syirik.
b. Kufur.
c. Riddah.
d. Khurafat.
e. Sihir.
f. Nifak.
3.1.14 Dosa-dosa besar yang merosakkan iman dan kesannya :-
a. Menghina dan menderhakai ibu bapa.
b. Menipu dan berbohong.
c. Mencuri.
d. Menagih dadah.
e. Minum arak.
f. Berzina .
g. Liwat, Musahaqah.
h. Riba.
i. Makan harta anak yatim.
j. Membunuh diri.
k. Lari dari medan perang.
l. Menuduh berzina.
m. Mengumpat dan memfitnah.
3.1.15 Taubat :-
a. Konsep.
b. Dalil.
c. Cara-cara.
d. Hikmah.
3.1.16 Iman :-
a. Martabat iman.
b. Tingkat iman.
c. Kemanisan iman.
3.1.17 Akidah Ahli Sunnah Wal Jama‘ah :-
a. Pengenalan.
b. Prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jama‘ah.
c. Perbezaan antara Muslim, Mukmin, Kafirr, Fasiq,
Murtad, Munafik, Tidak Beragama dan Musyrik.
3.1.18 Ajaran Sesat :-
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
21
a. Ciri-ciri dan contoh ajaran sesat.
i) Qadyani.
ii) Bahai.
iii) Taslim.
3.2 Ibadat :-
3.2.1 Konsep Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah.
3.2.2 Implikasi Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah kepada individu,
masyarakat dan negara.
3.2.3 Bersuci :-
a. Konsep bersuci.
b. Bersuci daripada najis, cara dan hikmahnya.
c. Istinja’ dan hikmahnya.
d. Wuduk dan hikmahnya.
e. Mandi dan hikmahnya.
f. Tayammum dan cara-cara serta hikmahnya.
g. Sertu, samak dan cara-cara melakukannya serta
hikmahnya.
h. Hikmah bersuci dalam kehidupan individu dan
masyarakat.
3.2.4 Solat Fardu :-
a. Solat fardu, dalil wajib dan hikmahnya.
b. Solat berjemaah dan kepentingannya.
c. Cara-cara khusyuk dalam solat.
3.2.5 Solat Jumaat :-
a. Konsep Solat Jumaat.
b. Syarat wajib, syarat sah dan cara.
c. Rukun Khutbah Jumaat dan cara melaksanakannya.
d. Adab makmum.
3.2.6 Solat Sunat Rawatib dan Tahiyyatul masjid serta cara-cara
mengamalkannya.
3.2.7 Solat Jamak dan Qasar :-
a. Konsep Solat Jamak dan Qasar.
b. Memahami dan menghargai Solat Jamak dan Qasar.
c. Hikmah, syarat dan kaifiat Solat Jamak dan Qasar.
3.2.8 Solat Hajat.
3.2.9 Solat Aidil Fitri dan Aidil Adha.
3.2.10 Puasa :-
a. Konsep puasa, dalil dan hikmah.
b. Jenis puasa.
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
22
c. Syarat wajib, syarat sah, rukun, sunat dan makruh
puasa.
d. Perkara yang membatalkan puasa.
e. Orang yang harus berbuka puasa.
f. Qada’ dan fidyah puasa.
3.2.11 Penghayatan bulan Ramadan :-
a. Solat Tarawih.
b. Tilawah al-Quran.
c. Sedekah.
3.2.12 Zakat fitrah :-
a. Pengertian Zakat Fitrah dan hikmahnya.
b. Cara mengeluarkan Zakat Fitrah.
3.2.13 Solat ketika sakit dan cara-caranya
3.2.14 Solat Tahajjud.
3.2.15 Pengurusan jenazah dan cara-caranya.
3.2.16 Konsep zakat harta dan dalil wajib :-
a. Jenis harta yang diwajibkan zakat dan cara-caranya.
b. Asnaf zakat.
c. Hikmah zakat.
d. Institusi pengurusan zakat di Malaysia.
3.2.17 Ibadah Haji dan Umrah :-
a. Falsafah Haji dan Umrah.
b. Konsep ibadah haji dan umrah serta dalil.
c. Syarat wajib, rukun dan sunat Haji dan Umrah.
d. Wajib Haji dan Umrah serta perkara yang dilarang
semasa ihram.
e. Cara-cara mengerjakan ibadah Haji dan Umrah.
3.2.18 Sembelihan, korban dan akikah serta hikmahnya.
3.2.19 Prinsip mu‘amalat dan kepentingannya :-
a. Jual beli.
b. Sewaan.
c. Gadaian.
d. Syarikat.
e. Saham.
f. Insurans.
g. Hutang piutang.
3.2.20 Perkahwinan :-
a. Konsep perkahwinan, hukum, dalil dan hikmahnya.
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
23
b. Kaifiat perkahwinan :-
i) Pemilihan calon suami isteri.
ii) Peminangan.
iii) Nikah,rukun nikah,Mahar dan Walimah al-Urus.
c. Tanggungjawab :-
i) Suami dan isteri
ii) Tanggungjawab bersama.
3.2.21 Masalah dan cara-cara penyelesaian kekeluargaan :-
a. Talak.
b. Ruju‘.
c. ‘Iddah
d. Nusyuz.
e. Fasakh.
f. Khulu‘.
g. Zihar.
h. Li‘an.
i. Poligami
3.2.22 Kemahiran ibu bapa.
3.2.23 Akta kekeluargaan.
3.2.24 Isu-isu semasa berkaitan keluargaan :-
a. Anak angkat.
b. Hadhanah.
3.3 Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam :-
3.3.1 Riwayat hidup Rasulullah s.a.w.
3.3.2 Masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah
s.a.w.
3.3.3 Perjuangan Nabi Muhammad s.a.w di Mekah al-Mukarramah
dalam mengukuhkan Akidah Islamiah.
3.3.4 Strategi perjuangan Rasulullah s.a.w.
3.3.5 Faktor-faktor kejayaan dan strategi dakwah Islamiah
Rasullullah s.a.w di Mekah.
3.3.6 Hijrah Rasulullah s.a.w ke Madinah dan pengajaran yang
diperolehi.
3.3.7 Keunggulan perjuangan tokoh-tokoh berikut :-
a. Abu Bakar al-Siddiq.
b. Saidina ‘Umar al-Khattab.
c. Saidina ‘Uthman bin ‘Affan.
d. Saidina Ali bin Abi Talib.
e. Saidina Hamzah bin Abdul Mutalib.
f. Khadijah binti Khuwalid.
g. Abu Hurairah.
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
24
h. Abdul Rahman bin ‘Auf.
i. Aishah binti Abu Bakar.
j. Khalid bin al-Walid.
k. Fatimah al-Zahra’.
l. Sumaiyah.
m. Bilal bin Rabah.
3.3.8 Kepimpinan Rasulullah s.a.w di Madinah :-
a. Pembinaan masjid dan kepentingannya.
b. Persaudaraan Muhajirin dan Ansar.
c. Piagam Madinah.
d. Perjanjian Hudaibiyah.
3.3.9 Keistimewaan tindakan dan strategi Rasulullah s.a.w
semasa Pembukaan Mekah.
3.3.10 Pemerintahan Islam pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin :-
a. Ciri-ciri kepimpinan Khulafa’ al-Rasyidin.
b. Sistem pentadbiran Khulafa’ al-Rasyidin.
c. Penyebaran Islam.
3.3.11 Perkembangan Islam pada zaman Umaiyah :-
a. Ketenteraan.
b. Pendidikan.
c. Ekonomi.
d. Kegemilangan Tamadun Islam.
e. Faktor Kemorosotan.
3.3.12 Perkembangan Islam pada zaman Bani Abbasiah :-
a. Penyebaran Islam semangat dan jihad.
b. Perkembangan ilmu pengetahuan.
c. Ketenteraan.
d. Pendidikan.
e. Perekonomian.
f. Sains dan Teknologi.
g. Kegemilangan tamadun Islam.
h. Faktor keunggulan dan kemerosotan tamadun Islam.
3.3.13 Tokoh-tokoh Imam :-
a. Imam Abu Hanifah.
b. Imam Malik.
c. Imam Syafie.
d. Imam Ahmad Ibnu Hanbal.
e. Iman Ghazali.
f. Imam al-Bukhari.
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
25
3.3.14 Tokoh-tokoh cendekiawan Islam :-
a. Ibnu Sina.
b. Ibnu Khaldun.
c. Jamaludin al-Afghani.
d. Muhammad Abduh.
e. Hamka.
f. Sheikh Tahir Jalaluddin.
4. Adab dan Akhlak Islamiah
4.1 Adab Dalam Kehidupan Seharian :-
4.1.1 Adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan.
4.1.2 Adab berkawan.
4.1.3 Adab ketika ditimpa musibah dan menerima nikmat.
4.1.4 Adab berjiran.
4.1.5 Adab menjaga diri dan maruah.
4.1.6 Adab berfikir.
4.1.7 Adab berhias diri.
4.1.8 Adab menjaga orang sakit.
4.1.9 Adab musafir.
4.1.10 Adab bernegara.
4.1.11 Adab dengan pemimpin.
4.1.12 Adab berjuang.
4.2 Adab Dalam Kehidupan Bersosial :-
4.2.1 Adab terhadap muslim dan bukan muslim.
4.2.2 Adab menerima/melayan tetamu.
4.2.3 Adab bekerja.
4.2.4 Adab bercakap dalam majlis.
4.2.5 Adab amar makruf dan nahi mungkar.
4.2.6 Adab di tempat rekreasi.
4.2.7 Adab menjaga kemudahan awam.
4.2.8 Adab ziarah jenazah.
4.2.9 Adab menjaga alam.
4.2.10 Adab memberi dan menerima sedekah dan hadiah.
4.2.11 Adab berjual beli.
4.3 Adab Dalam Menunaikan Ibadat :-
4.3.1 Adab membaca al-Quran.
4.3.2 Adab di masjid/surau.
4.3.3 Adab terhadap al-Quran.
4.3.4 Adab berdoa.
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
26
4.3.5 Adab beribadat.
4.4 Adab Terhadap Ibu bapa Dan Keluarga :-
4.4.1 Adab dengan ibu bapa.
4.4.2 Adab bergaul dengan keluarga.
4.4.3 Adab berbakti kepada ibu bapa.
4.5 Adab Menuntut Ilmu :-
4.5.1 Adab menjaga harta di sekolah.
4.5.2 Adab berguru.
4.5.3 Adab menuntut ilmu.
4.5.4 Adab berpidato.
4.6 Adab Terhadap Allah dan Rasul :-
4.6.1 Adab Zikrullah.
4.6.2 Adab menghormati Rasul.

About Me

 
Ustazah Puspa© Diseñado por: Compartidisimo